Vocabulaire juridique polonais

help

Sur cette page vous trouverez la fiche vocabulaire juridique polonais qui contient la liste de tous les termes qui concernent le polonais juridique et du droit.

Vous pouvez télécharger gratuitement cette liste de vocabulaire en PDF en cliquant-ici.

Vous repérez des erreurs ou vous souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? Merci de laisser un commentaire pour m’aider à améliorer le site !

FRANÇAIS – POLONAIS

à but non lucratif → nonprofit
à but lucratif → zysk
abus de confiance → malwersacji
abandonné, maltraité → opuszczony, nadużywane
accord, contrat, arrangement → umowa, umowy, aranżacja
accusation criminelle → Opłata karna
accusé, prévenu → oskarżony, pozwany
accrédité → Akredytowane
acquitté → uniewinniony
acquittement → uniewinnienie
acte → act
acte de décès → akt zgonu
acte de procédure judiciaire → akt postępowania sądowego
acte de procédure/plaidoirie → pisma / wysłanych
acte gratuit, injustifié → darmowe aktem bezprawnym
acte non intentionnel → działania niezamierzone
adjoint para juridique → Zastępca para prawne
administration pénitentiaire → Korekty
ADN → DNA
affaire → case
affaire/dossier → case / file
affirmé → powiedział
agir de concert → działać razem
agression, attaque → Atak, atak
agression physique → agresja fizyczna
agression sexuelle → Napaść seksualna
aide financière → Finansowanie
aide juridictionnelle, aide légale, assistance légale → pomoc prawna, pomoc prawna, pomoc prawna
ajournement → Przerwa
alibi → Alibi
allégation → Zarzut
amende → fine
annulation du jugement → uchylenie wyroku
appel → zadzwoń
appelant → Dzwoniący
arbitrage → Arbitraż
archive, dossier, document, casier judiciaire → archiwum, plik, dokument, tło przestępca
archives judiciaires → Akta sądowe
arrestation → aresztować
arrestation illicite → bezprawne aresztowanie
assesseur → Asesor
assistance judiciaire → pomoc prawna
associé principal → Senior Partner
attestation → Certyfikat
audience → Publiczność
audience préliminaire → Wstępna rozprawa
audience sur l’état de l’instance → słysząc o stanie instancji
auteur de délit → sprawca deliktu
auto-contradiction → sprzeczność
auto-incrimination → Samooskarżenie
autopsie → Autopsja
auxiliaire de justice → pomocnicza sprawiedliwości
avec préméditation → premedytacją
aveu → Dopuszczenie
avis d’audience → Zawiadomienie o rozprawę
avocat → Prawnik
avocat adverse → sprzeciw rady
avocat commis d’office → wyznaczył prawnika
avocat de défense pénale → Karny adwokat
avocat senior → Starszy prawnik
avocat-conseil principal → Starszy Radca
banc des accusés → dok
barre des témoins → stand
bonne conduite → Prowadzenie
bonne foi → dobra wiara
cabinet d’avocats → kancelaria
casier judiciaire → tło przestępca
caution → depozyt
chantage → Szantaż
chambre d’un tribunal/salle d’audience → sali sądowej / sala sądowa
chef d’accusation, d’inculpation → Opłata, oskarżenia
circonstances aggravantes → pogarsza
commission rogatoire → Komisja
comparution devant le tribunal → Pojawienie sąd
complice → wspólnikiem
comportement anti-social → zachowania antyspołeczne
condamnation, peine → Przekonanie zdanie
condamné → skazany
confiscation d’un bien → Konfiskata mienia
conseil, avocat de la défense → konsulting, adwokat
conseiller juridique → Radca
consentement mutuel → wzajemna zgoda
constat → Odkrycie
contravention, amende → naruszenie, w porządku
contrefaçon → Podrabianie
corruption → Korupcja
coupable → winni
coups et blessures → napaść i pobicie
cour d’appel → Sąd Apelacyjny
criminel → Karny
culpabilité → winy
déclarant → deklarowania
déclaration antérieure → wcześniejsze oświadczenie
déclaration écrite → pisemne oświadczenie
déclaration inexacte → zniekształciła
défaut d’information → brak informacji
défense → Obrona
défense de pouvoir légitime → obrony uzasadniony mocy
défenseur, accusé, prévenu → obrońca, oskarżony, pozwany
délibération → obrady
délinquance → zaległości
délit → przestępstwo
délit d’initié → insider trading
demande de jugement → Wniosek o wydanie orzeczenia
déposition → osadzanie
détention → Zatrzymanie
détenu → Więzień
directive/instruction → Dyrektywa / motorowerów
disculpation → usprawiedliwienie
divulgation → Ujawnienie
dommage, préjudice → uszkodzenie, zranienie
dossier → file
droit au silence → Prawo do milczenia
droit civil → cywilne
droit commun → common law
droit pénal → Prawo karne
droit procédural → prawo procesowe
droits de greffe → Opłaty sądowe
échéance → Dojrzałość
emprisonnement → Uwięzienie
enquête/investigation → Zapytanie / Dochodzenie
établissement pénitentiaire → Więzienie
examen médical → badanie lekarskie
expert légiste/médecin légiste → kryminalistycznych naukowiec / patolog
expert médical → Ekspert medyczny
exposé de la défense → Zestawienie Obrony
expulsion → wydalenie
faux témoignage → krzywoprzysięstwo
flagrant délit → gorącym uczynku
fonctionnaire → Oficjalna
force majeure → siła wyższa
fraude bancaire → oszustwa bankowe
fraude/escroquerie → Oszustwa / Scam
fugitif → zbiegiem
greffier → Urzędnik
greffe du tribunal → Sąd Rejestrowy
homicide → zabójstwo
honoraires → Opłaty
honoraires d’avocat → opłaty prawne
illégal → Nielegalne
immunité → Odporność
inculpé → pobierana
inculpation → Opłata
indemnisation/dommages et intérêts → Kompensacja / uszkadza
infraction → przestępstwo
innocent → niewinna
invalidité → niepełnosprawność
irrégularité → nieprawidłowość
interrogatoire → Badanie
juge → Sędzia
juge du procès → sędzia próbny
jugement de non-lieu → Wyrok zwolnienia
jugement définitif → Ostateczny wyrok
juré → zaprzysiężony
juridique → Prawne
juridiction → właściwość
jurisprudence → Orzecznictwo
jury → Jury
larcin → kradzież
légitime défense → samoobrony
libération conditionnelle → Parole
magistrat → Magistrat
maltraité/qui a subi des sévices sexuels → nadużywane / którzy cierpieli seksualnego
mandat → Termin
mandat d’arrêt → Nakaz
mandat de fouille → nakaz przeszukania
mandat de perquisition → nakaz przeszukania
ministère de la Justice → Sprawiedliwość
ministère public → Korona
mise en liberté → release
motif → wzór
multirécidiviste → multirécidiviste
négligence  → zaniedbania
non-lieu → Non-place
obligation juridique → obowiązek prawny
obligation morale → moralnym obowiązkiem
officier de police → Policjant
faux témoignage → krzywoprzysięstwo
peine → Ledwo
peine capitale → kara śmierci
peine de mort → Kara śmierci
pension alimentaire → alimenty
perpétuité → życia
perquisition → search
pièce à conviction → Eksponat
plaideur → adwokatem
plaignant, requérant, demandeur → Powód, strona skarżąca, strona skarżąca
plainte → Zarzut
pot de vin → przekupić
poursuite judiciaire → Prokuratura
président la séance → Krzesło sesja
présomption d’innocence → domniemanie niewinności
preuve → Dowody
preuve contraire → Dowód wbrew
preuve formelle → Formalny dowód
prison/maison d’ arrêt → Więzienie / Areszt
procès → trial
procureur, Magistrat du Parquet → Prokurator, Sędzia z parkietów
propos diffamatoires → zniesławiające
punitif → represyjny
recherché → przeszukiwane
récidive → Nawrót
récidiviste → recydywista
réclusion à perpétuité → Uwięzienie
règle/règlement → Reguła / rozporządzenie
relaxe/libération → release / release
représentant légal → przedstawiciel prawny
reprise de l’audience → ponowne powołanie
résidence surveillée → aresztować
responsabilité civile des tiers → OC
responsabilité pénale → Odpowiedzialność karna
serment → Przysięga
sous serment → zaprzysiężony
sous surveillance d’Etat → pod nadzorem Stanu
sursis avec mise à l’épreuve, mise en liberté surveillée → wyrok w zawieszeniu w okresie próbnym, w zawieszeniu
témoignage → Świadectwo
témoin → Sterowanie
témoin oculaire → Naoczny świadek
témoin-clé → kluczowym świadkiem
titre juridique → tytuł prawny
toxicomane → uzależniony
trafic de drogue → handel narkotykami
transcription officielle, compte-rendu d’un témoignage → oficjalny transkrypt, raport świadka
tribunal → Trybunał
tribunal civil → Sąd Cywilny
tribunal fédéral → Federalny sąd
tribunal correctionnel → Trybunał Karny
tribunal administratif → Sąd Administracyjny
tribunal pour enfant → Sąd dla Nieletnich
tribunal militaire → sąd wojskowy
un suspect → podejrzany
verdict → Werdykt
vice de procédure → proceduralną
vide juridique → luka prawna
viol → Gwałt
violence familiale → Rodzina Przemoc
violence/mauvais traitement/abus → Przemoc / nadużycie / abuse
vol à main armée → rozbój
vol à l’étalage → Shoplifting
vol à main armée → rozbój
voleur à l’étalage → shoplifter

VERBES UTILESPRZYDATNE VERBES

accuser → oskarżyć
acquitter → płacą
ajourner un jugement → odroczyć rozprawę
blanchir → Blanch
certifier → zaświadczam
commuer une peine → złagodzenia kary
comparaître → pojawiają
confesser → wyzna
confisquer → skonfiskować
contester → Wyzwaniem
contrefaire/falsifier → posunąć / fałszują
corrompre → uszkodzony
corroborer → potwierdzają
déclarer coupable → skazać
déclarer non-coupable → Oświadczam, nie jest winny
différer → różnią
disculper → usprawiedliwiać
discuter → omówić
disposer → dostępne
divulguer un document → ujawnienia dokumentu
engager les services d’un avocat → skorzystać z usług prawnika
être reconnu coupable → zostać skazany
faire une déposition → zeznawać
faire du trafic de/faire de la contrebande de → wykonać ruch / przemyt
faire chanter → Szantaż
falsifier → fałszują
incriminer → oskarżania
inculper → Opłata
instruire → edukacja
interroger → query
interrompre → Przerwanie
invoquer à titre de preuve → jako dowód
invoquer un moyen → powołać się na drogę
juger, amener en justice → sędzia, doprowadzić do sprawiedliwości
lancer un mandat d’arrêt contre quelqu’un → wydać nakaz aresztowania przeciwko komuś
libérer sous caution → bail
menacer → grożą
plaider coupable → winy
plaider non coupable → powołać nie jest winny
poursuivre en justice → Sue
produire en justice → produkowane w sądzie
réfuter → odeprzeć
rejeter un pourvoi → odrzucić odwołanie
rejeter une demande → odrzucić wniosek
rendre public un jugement → podaje do publicznej wiadomości orzeczenia
se rendre → przejdź
nommer un avocat commis d’office → wyznaczenie adwokata przydzielonego
s’opposer à une question → sprzeciwiać pytanie
sceller → uszczelnić
poursuivre → nadal
soutenir abusivement une poursuite → nadużywane wspierać kontynuację
suspecter → podejrzany
témoigner → Świadczę
témoigner sous serment → zeznawać pod przysięgą
traduire en justice → ściganie
violer des droits → naruszać praw

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *