liste verbe néerlandais pdf

Liste des 100 verbes à connaître absolument en néerlandais

Pour télécharger cette liste de verbe en PDF, cliquez-ici.

FRANÇAIS NÉERLANDAIS
accepter aanvaarden
accrocher blijven steken
aider helpen
aimer houden van
ajouter toevoegen
aller gaan
allumer aansteken
annuler annuleren
appeler noemen
apporter brengen
apprendre leren
arriver aankomen
atteindre bereiken
attendre wachten
augmenter stijgen
avoir hebben
baisser dalen
se blesser zich verwonden
bouger verplaatsen
casser breken
changer veranderen
chercher zoeken
choisir kiezen
commencer beginnen
comprendre begrijpen
compter tellen
conduire leiden
confondre verwarren
connaître kennen
continuer verder
couper snijden
courir lopen
croire geloven
cuisiner koken
danser dansen
décider besluiten
demander vragen
dépenser uitgeven
devenir worden
devoir moeten
dire zeggen
donner geven
écrire schrijven
empêcher verhinderen
emprunter lenen
entendre horen
entrer ingaan
envoyer verzenden
enlever wegnemen
essayer proberen
être zijn
étudier studeren
expliquer uitleggen
faire doen
fermer sluiten
finir eindigen
frapper treffen
fumer roken
gagner winnen
goûter proeven
habiter wonen
inviter uitnodigen
jouer spelen
laisser laten
laver zich wassen
lire lezen
louer huren
marcher lopen
mélanger mengen
mettre zetten
montrer tonen
manquer gebrek hebben aan
nettoyer schoonmaken
oublier vergeten
ouvrir openen
parler spreken
partir vertrekken
passer voorbijgaan
payer betalen
penser denken
perdre verliezen
permettre toelaten
pleuvoir regenen
porter dragen
poser leggen
pouvoir kunnen
prendre nemen
préparer voorbereiden
pousser duwen
prêter lenen
proposer voorstellen
ranger opruimen
rappeler herhalen
recevoir ontvangen
reconnaître erkennen
refuser weigeren
regarder kijken
relever vaststellen
remplir vullen
rencontrer ontmoeten
rendre teruggeven
répondre antwoorden
se reposer zich berusten
rêver dromen
rester blijven
retourner terugkeren
retrouver terugvinden
réussir slagen
revenir terugkomen
retenir tegenhouden
rire lachen
savoir weten
sembler lijken
servir dienen
sortir weggaan
sourire glimlachen
se souvenir zich herinneren
suivre volgen
tenir houden
tomber vallen
tirer trekken
toucher treffen
travailler werken
trouver vinden
utiliser gebruiken
vendre verkopen
venir komen
visiter bezoeken
vivre leven
voir zien
vouloir willen
voyager reizen

Vous repérez des erreurs ? Merci de laisser un commentaire !

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *