Liste des 100 verbes chinois les plus courants (PDF)

Liste des 100 verbes à connaître absolument en chinois

Pour télécharger cette liste de verbe en PDF, cliquez-ici.

FRANÇAIS CHINOIS Prononciation
accepter 接受 Jiēshòu
accrocher guà
aider 帮助 bāngzhù
aimer ài
ajouter 添加 tiānjiā
aller
allumer guāng
annuler 取消 qǔxiāo
appeler 通话 tōnghuà
apporter dài
apprendre 学习 xuéxí
arriver 得到 dédào
atteindre 到达 dàodá
attendre 期待 qídài
augmenter 提高 tígāo
avoir yǒu
baisser xià
se blesser 受伤 shòushāng
bouger 移动 yídòng
casser 休息 xiūxí
changer 变化 biànhuà
chercher 寻求 xúnqiú
choisir 选择 xuǎnzé
commencer 启动 qǐdòng
comprendre 理解 lǐjiě
compter suàn
conduire 带领 dàilǐng
confondre 混淆 hùnxiáo
connaître 知道 zhīdào
continuer 继续 jìxù
couper qiè
courir 运行 yùnxíng
croire 相信 xiāngxìn
cuisiner 厨师 chúshī
danser 舞蹈 wǔdǎo
décider 决定 juédìng
demander wèn
dépenser huā
devenir 成为 chéngwéi
devoir 责任 zérèn
dire 告诉 gàosù
donner gěi
écrire xiě
empêcher 防止 fángzhǐ
emprunter jiè
entendre tīng
entrer 进入 jìnrù
envoyer 发送 fāsòng
enlever 清除 qīngchú
essayer 尝试 chángshì
être shì
étudier 研究 yánjiū
expliquer 说明 shuōmíng
faire 使 shǐ
fermer 关闭 guānbì
finir 结束 jiéshù
frapper 击中 jí zhòng
fumer yān
gagner yíng
goûter 味道 wèidào
habiter 生活 shēnghuó
inviter 邀请 yāoqǐng
jouer wán
laisser 离开 líkāi
laver
lire 阅读 yuèdú
louer 租金 zūjīn
marcher zǒu
mélanger 混合 hùnhé
mettre fàng
montrer 节目 jiémù
manquer 思念 sīniàn
nettoyer 清洁 qīngjié
oublier 忘记 wàngjì
ouvrir 开放 kāifàng
parler 谈话 tánhuà
partir 离开 líkāi
passer huā
payer 支付 zhīfù
penser 认为 rènwéi
perdre shū
permettre 允许 yǔnxǔ
pleuvoir
porter 穿 chuān
poser 提出 tíchū
pouvoir 动力 dònglì
prendre
préparer 准备 zhǔnbèi
pousser tuī
prêter jiè
proposer 提供 tígōng
ranger 垫木 diàn mù
rappeler 记得 jìdé
recevoir 收到 shōu dào
reconnaître 认识 rènshì
refuser 垃圾 lèsè
regarder kàn
relever 提高 tígāo
remplir tián
rencontrer 见面 jiànmiàn
rendre 使 shǐ
répondre 答案 dá’àn
se reposer 休息 xiūxí
rêver mèng
rester liú
retourner 回报 huíbào
retrouver 找到 zhǎodào
réussir 成功 chénggōng
revenir 回报 huíbào
retenir 保留 bǎoliú
rire xiào
savoir 知道 zhīdào
sembler 声音 shēngyīn
servir 服务 fúwù
sortir 出口 chūkǒu
sourire 微笑 wéixiào
se souvenir 记住 jì zhù
suivre 遵循 zūnxún
tenir 持有 chí yǒu
tomber 下跌 xiàdié
tirer 射击 shèjí
toucher 触摸 chùmō
travailler 工作 gōngzuò
trouver 找到 zhǎodào
utiliser 使用 shǐyòng
vendre 拍卖 pāimài
venir lái
visiter 访问 fǎngwèn
vivre 生活 shēnghuó
voir 视图 shìtú
vouloir yào
voyager 旅游 lǚyóu

Vous repérez des erreurs ? Merci de laisser un commentaire !

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *