Vocabulaire juridique néerlandais

help

Sur cette page vous trouverez la fiche vocabulaire juridique néerlandais qui contient la liste de tous les termes qui concernent l’néerlandais juridique et du droit.

Vous pouvez télécharger gratuitement cette liste de vocabulaire en PDF en cliquant-ici.

FRANÇAIS NÉERLANDAIS
une accusation een beschuldiging
l’abus de confiance de schending van vertrouwen
maltraité mishandeld
un accord een overeenkomst
l’accusé de beschuldigde
accrédité geakkrediteerd
acquitté betaald
l’acquittement de betaling
un acte de décès een overlijdensakte
une affaire een zaak
une agression een agressie
une agression physique een lichamelijke agressie
une agression sexuelle een seksuele agressie
un alibi een alibi
une amende een boete
une arrestation een arrestatie
une attestation een attest
une audience een zitting
une autopsie een lijkschouwing
la préméditation de premeditatie
un aveu een bekentenis
un avocat een advocaat
un cabinet d’avocats een kabinet van advocaten
un casier judiciaire een strafregister
une caution een borg
le chantage de chantage
une salle d’audience een rechtszaal
un complice een medeplichtige
une condamnation een veroordeling
un condamné een veroordeeld
un conseiller juridique een juridisch adviseur
un constat een constatering
une contravention een overtreding
une contrefaçon een namaken
la corruption de corruptie
un coupable schuldig
la cour d’appel het hof van appel
un crime een misdaad
un criminel een misdadiger
un coupable schuldig
la culpabilité de schuld
le déclarant de aangever
une déclaration een verklaring
une déclaration écrite een schriftelijke verklaring
la défense de defensie
la délibération de beraadslaging
la délinquance de misdaad
un délit een delict
un délit d’initié een delict van ingewijde
une déposition een getuigenis
la détention het bezit
un détenu een gevangene
la divulgation de bekendmaking
des dommages een schade
un dossier een dossier
le droit pénal → Strafrecht het strafrecht → Strafrecht
une investigation een onderzoek
une escroquerie een zwendel
un examen médical een algemeen medisch onderzoek
un expert een deskundige
un médecin légiste een gerechtsarts
expulsion → Vertreibung uitwijzing → Vertreibung
faux témoignage → Meineid vals getuigenis → Meineid
flagrant délit → flagranti overduidelijk delict → flagranti
la fraude de fraude
la fraude bancaire de bankfraude
un fugitif vluchtig
un greffier een griffier
un homicide een moord
des honoraires honoraria
des honoraires d’avocat honoraria van advocaat
illégal illegaal
l’immunité de onschendbaarheid
inculpé aangeklaagde
une inculpation een beschuldiging
une indemnisation een schadevergoeding
des dommages et intérêts een schadevergoeding
une infraction een overtreding
innocent onschuldig
invalide invalide
une irrégularité een onregelmatigheid
un interrogatoire een ondervraging
un juge een rechter
le jugement définitif het definitieve oordeel
un juré een jurylid
juridique juridisch
la jurisprudence de rechtspraak
un jury een jury
la légitime défense noodweer
la libération conditionnelle de voorwaardelijke invrijheidstelling
un magistrat een magistraat
maltraité mishandeld
un mandat een mandaat
un mandat d’arrêt een aanhoudingsbevel
un mandat de perquision een mandaat van perquision
le ministère de la Justice het Ministerie van Justitie
un motif een reden
un multirécidiviste een multirécidiviste
la négligence de nalatigheid
un non-lieu een nee-plaats
une obligation juridique een juridische verplichting
une obligation morale een morele verplichting
un officier de police een officier van politie
un faux témoignage een vals getuigenis
une peine een straf
la peine capitale / la peine de mort de straf dood/de doodstraf
une pension alimentaire een toelage
la perpétuité de eeuwigheid
une perquisition een huiszoeking
une pièce à conviction een officieel bewijsstuk
une plainte een klacht
un pot de vin een steekpenning
des poursuites judiciaire een voortzetting rechterlijk
le préjudice de schade
la présomption d’innocence het vermoeden van onschuld
une preuve een bewijs
une preuve contraire een bewijs van het tegendeel
une preuve formelle een formeel bewijs
une prison een gevangenis
un procès een proces
un procureur een procureur
des propos diffamatoires lasterlijke woorden
recherché gezocht naar
la récidive de recidive
un récidiviste een recidivist
la réclusion à perpétuité de eeuwigheidsopsluiting
la libération de bevrijding
un représentant légal een wettelijke vertegenwoordiger
la reprise de l’audience de opleving van de zitting
résidence surveillée in het oog gehouden woonplaats
la responsabilité pénale de strafverantwoordelijkheid
un serment een eed
le sursis de opschorting
un témoignage een getuigenis
un témoin een getuige
un témoin oculaire een ooggetuige
un témoin-clé een sleutelgetuige
un toxicomane een verslaafde
le traffic de drogue de drugshandel
un tribunal een rechtbank
un tribunal civil een burgerlijke rechtbank
un tribunal fédéral een federale rechtbank
un tribunal correctionnel een correctionele rechtbank
un tribunal administratif een administratieve rechtbank
un tribunal pour enfant een rechtbank voor kind
un tribunal militaire een militaire rechtbank
un suspect een verdachte
le verdict het vonnis
un vice de procédure een procedurefout
un vide juridique een juridisch vacuüm
un viol een aanranding
un vol à main armée een vlucht aan gewapende hand
un voleur een dief
voleur à l’étalage winkeldief
VERBES UTILES
accuser beschuldigen
acquitter betalen
blanchir bleken
certifier waarborgen
comparaître verschijnen
confesser biechten
confisquer confisqueren
contester betwisten
falsifier vervalsen
déclarer coupable schuldig verklaren
déclarer non-coupable nee-schuldig verklaren
différer verschillen
disculper de onschuld aantonen
discuter discussiëren
divulger un document divulger een document
engager un avocat een advocaat in dienst nemen
être reconnu coupable schuldig erkend worden
faire une déposition een getuigenis doen
faire de la contrebande smokkelwaar doen
falsifier vervalsen
incriminer afkeuren
inculper beschuldigen
interroger ondervragen
interrompre onderbreken
juger oordelen
libérer bevrijden
menacer dreigen
plaider coupable schuldig pleiten
plaider non coupable pleiten niet- schuldig
poursuivre en justice in rechtvaardigheid voortzetten
rejeter verwerpen
remettre en liberté in vrijheid overhandigen
suspecter verdenken
témoigner getuigen

Vous repérez des erreurs ou vous souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? Merci de laisser un commentaire pour m’aider à améliorer le site !

Démarrez une conversation

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *